Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu shop.muzeumpezinok.sk pre kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom nákupu v internetovom obchode shop.muzeumpezinok.sk

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu shop.muzeumpezinok.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke shop.muzeumpezinok.sk

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu shop.muzeumpezinok.sk je:

Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00350095, DIČ: 2020663645

Email: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, tel.: +421 (0)33 641 33 47, + 421 911 404 053

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P,O,Box 29, 827 99 Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

http:/ www.soi.sk

tel. č. 037/7720 001

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

6. Podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

7. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu shop.muzeumpezinok.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

9. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

2. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do objednávky, ktorá je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením všetkých údajov v tlačive objednávky a odsúhlasením, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Tieto údaje budú použité pre internú potrebu predávajúceho a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Kupujúci zatlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3. Následne po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automaticky vytvorené oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho ( ďalej “potvrdenie doručenia objednávky ” ). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané dalšie informácie ohľadom objednávky.

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o doručení objednávky predávajúcemu, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva je uzatvorená doručením akceptácie objednávky ( potvrdením objednávky) v elektronickej podobe kupujúcemu.

4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v tlačive objednávky o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), telefónne číslo, prípadne iné údaje.

Článok 3

Zrušenie objednávky

1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší.

2. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

3. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Článok 4

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať na základe akceptovanej objednávky druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov uvedených na stránke predávajúceho.

b) tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia o zrušení objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3,1, Predávajúci má právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

4. Predávajúci nezodpovedá za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravou,

b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou doručenia kupujúcim,

c) poškodenie zásielky zavinené dopravou,

d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,

e) výber tovaru nezodpovedajúci kupujúceho predstavám.

Článok 5

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar, skontrolovať kompletnosť dodávky a v prípade akýchkoľvek zistených vád postupovať podľa čl. 7 ods. 11 týchto obchodných podmienok a bezodkladne informovať predávajúceho,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.

3. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Nie sme platcami DPH

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové alebo kuriérske služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo platobnou kartou v pokladni internetového obchodu. Kupujúci má právo zvoliť si spôsob platby v tlačive objednávky.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote určenej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4. Ak predávajúci platí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, dňom zaplatenia kúpnej ceny je deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Článok 7

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky pre tovary, ktoré má predávajúci aktuálne na sklade. Údaj o dostupnosti skladom a počet kusov na sklade uvedený pri každom produkte majú informatívny charakte a môžu sa líšiť od skutočnosti na sklade. Termín dodávky predávajúci potvrdí emailom kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci tovar nemá na sklade, informuje kupujúceho o termíne dodávky, a zaväzuje sa dodať tovar do 30 dní odo dňa dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

3. V prípade, že z technických dôvodov nebude môcť predávajúci dodržať dobu dodania tovaru uvedenú v predchádzajúcom odseku, predávajúci je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti kupujúceho. V prípade, že nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim o dodaní tovaru v náhradnej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatený preddavok, kúpnu cenu alebo jej časť do 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky alebo v náhradnej lehote dodania tovaru, ktorú si predávajúci a kupujúci dohodli podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sú v zhode so skutočnosťou.

7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v odseku 4 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.

9. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

10. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v ods. 3 týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

13. Kupujúci ku každej zásielke obdrží daňový doklad a tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

14. Náklady na dodanie tovaru hradí kupujúci podľa cenníka dopravy uvedeného na stránke internetového obchodu. Predávajúci nehradí dopravu v prípade, ak je táto možnosť výslovne uvedená na stránke predávajúceho pri jednotlivých výrobkoch s označením “doprava zdarma”.

15. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu ktorú prevádzkuje predávajúci je v zhode so skutočnosťou.

16. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v čase uvedenom v objednávke, alebo ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru namiesto.

Článok 8

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok 9

Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho, alebo emailom na adresu muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a vo vhodnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00350095, DIČ: 2020663645. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 6. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a to vo výške minimálne 20 % zo zaplatenej hodnoty objednávky.

12.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu kompletný a neporušený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale. Kupujúci znáša nákady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasí že ich bude znášať sám

13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5 a 6 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Článok 10

Reklamačné podmienky

1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 4 sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 5, ( podnikatelia s IČO ) trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Tieto reklamačné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné oznámiť predávajúcemu ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8. Záručná doba začína plynúť odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.

9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

10. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke kupujúceho tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho na adresu Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00350095, DIČ: 2020663645. Kupujúci je povinný spolu s tovarom doručiť do prevádzky predávajúceho doklad preukazujúci uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
15. V prípade, že sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

16. V prípade, že sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

17. V prípade, že sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

18. V prípade, že sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

19. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a jeho dielov spôsobené používaním.

20. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

21. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa tohto článku týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

Článok 11

Osobné údaje a ich ochrana

Sú samostatne uvedené v časti ochrana osobných údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak bola kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akékoľvek jej zmeny alebo dodatky musia byť urobené v písomnej forme.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7. Riešenie právnych sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Slovenská obchodná inšpekcia :

Príslušnosť: vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27-Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 10 fax č. 02/58272 170

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad , Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad info@sospotrebitelov.sk http://www.sospotrebitelov.sk/ 052 2861300, 0944 533 011

Rieši všetky druhy spotrebiteľských sporov

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov : Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad helena.mezenska@ombudspot.sk http://www.ombudspot.sk/ 0908 327 464

Rieši spory s výnimkou tých, z oblasti – organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb – služieb leteckých dopravných služieb – ochrany práv cestujúcich v námornej doprave – internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet – ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

8. Právna doložka – Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach shop.muzeumpezinok.sk spoločnosti Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00350095, DIČ: 2020663645 sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené ako aj informácie o nich , ich vyobrazenie, môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť články, popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

V Pezinku dňa 1.8.2020

0
    0
    Váš nákup
    Košík je prázdnyNaspäť do obchodu